Se salmens tekst:
191. Gak under Jesu kors at st...
Vælg melodi:
 Bartholomäus Gesius 1603
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Thomas Hansen Kingo
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. Gak – gl. bydeform: Gå! under – hen foran / 2. agte på – lægge mærke til, indprente.

2

Det første korsord: „Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør.“ Luk 23,34 / 2. dem forlad – forlad, tilgiv dem.

3

3. al min vej, mit værk – i liv og levned, ord og handling.

4

2. monne stå – måtte, var nødt til at stå / 3. stungen – gennemboret. Det var sagt Maria, allerede ved Jesu fødsel, at sådan skulle det gå hende, Luk 2,35. sjæl og liv – sjæl og krop / 4. mordersværd og dræbekniv – i både datidens jagt- og krigsteknik brugtes slagvåbnet, i dette tilfælde sværdet, til at nedlægge, kniven til endelig at slå byttet ihjel.

5

Det andet korsord: „Kvinde, dér er din søn. (Til disciplen:) Dér er din mor.“ Joh 19,26 / 3-4. tag dig hendes sag som moders an – overtag ansvaret for hende, som var hun din egen mor.

6

1. og – også, tillige / 2. med korset på – nedbøjet af fortvivlelse og modgang / 3. rov og ran – røvere og tyveri. Tyveriet hentyder muligvis til, at soldaterne, der bevogtede de korsfæ­stede, tog Jesu klæder, og spillede terning om dem / 4. tar mig an – antager mig, vil kendes ved mig.

7

3. hannem – gl. form: ham. dødens brod – 1 Kor 15,55 / 4. lod – andel.

8

Det tredje korsord: „I dag skal du være med mig i Paradis.“ Luk 23,43.

9

Det fjerde korsord: „Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?“ Mark 15,34. Matt 27,46 – Sl 22,2 / 2. sligt – mage til, sådanne ord.

11

Det femte korsord: „Jeg tørster.“ Joh 19,28 / 1. det Guds Lam – Joh 1,29. Se til nr. 176.3 og nr. 180.1 / 2. Guds vredes ild fortæred ham – er et poetisk citat fra Johann Gerhards „Harmonia“ (se til nr. 171.6), hvor lidelsen beskrives således: „Flammae infernalium angorum in animam Christi vires suas exeruant“ – helvedangstens ild sved kraften ud af Kristi sjæl.

12

1. – således. med bredfuldt mål – alt, hvad der var at lide / 2. den bitre skål – dobbelt­ betydning: dels eddiken, dels lidelsens bitre drik / 3. kalken liflig, sød – Nadverens vinbæger, hvori Kristus deler sit blod, og dermed sit liv, sin død og sin opstandelse med sin menighed / 4. kvæge – forfriske.

13

Det sjette korsord: „Det er fuldbragt.“ Joh 19,30 / 3. opfyldt er lov og profeti – Mose­lovens krav er imødekommet med Kristi sonoffer, der skete, således som profetien havde forudsagt, Es 53.

14

1. i hjerterod – inderst inde / 4. for mig har Jesus fyldestgjort – genklang af bortsendelsesordene efter Nadveren, som på Kingos tid – i ritualet fra Alterbogen 1688 – havde flg. ordlyd: „Den korsfæstede og gienopstandne Christus Jesus, som nu haver bespiset og skjenket Eder med sit hellige Legeme og blod, hvormed han haver fyldestgjort for alle Eders Synder, han styrke og opholde Eder derved i en sand Tro til det evige Liv!“

15

Det syvende korsord: „Fader, i dine hænder betror jeg min ånd.“ Luk 23,46 / 4. befaler jeg – overlader, overgiver jeg.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Påske

191

Gak under Jesu kors at stå
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Vor Herres Jesu mindefest
Salmen kan synges som vekselsang
mellem kor (k) og menighed (m).

1

Gak under Jesu kors at stå,
hans sidste ord at agte på;
fra korsets træ hans nådes røst
skal lyde dig til liv og trøst.

2

Han først for sine fjender bad:
»O kære Fader, dem forlad,
thi hvad de gøre, ved de ej,
så blinde gå de syndens vej!«

3

O Jesus! bed du og for mig,
du ser, hvor blind og skrøbelig
jeg er i al min vej, mit værk;
men ved din bøn jeg bliver stærk.

4

Han dernæst til sin moder så,
hvor jammerfuld hun monne stå,
som stungen gennem sjæl og liv
med mordersværd og dræbekniv.

5

En anden søn han hende gav
til lindring, trøst og støttestav:
»Johannes, tag dig hendes sag
som moders an fra denne dag!«

6

Om jeg, o Jesus, og skal stå
forladt, forhadt, med korset på,
ja, venneløs blandt rov og ran,
send et Guds barn, som tar mig an!

7

Den røver, som sin synd fortrød
og trøsted sig i Kristi død,
for hannem brød han dødens brod
og gav i Paradis ham lod.

8

Lad mig og i min sidste stund
det høre af din egen mund:
»I dag du være skal med mig
i Paradis, i Himmerig!«

9

Det fjerde ord var frygteligt,
og aldrig hørte Himlen sligt:
»Min Gud, min Gud, hvorfor har du
i denne nød forladt mig nu?«

10

For min skyld blev du så forladt
og af Guds vrede taget fat,
at aldrig jeg forlades skal
i dødens grumme, dybe dal.

11

Al verdens synd bar det Guds Lam,
Guds vredes ild fortæred ham;
»Jeg tørster!« sagde han og fik
af eddike så sur en drik.

12

Så tømte du med bredfuldt mål,
o frelser min! den bitre skål,
men derfor kalken liflig, sød
skal kvæge mig i liv og død.

13

Da lød hans ord: »Det er fuldbragt!«
og bedre ord blev aldrig sagt;
opfyldt er lov og profeti,
afskaffet dødens tyranni.

14

Det giver trøst i hjerterod,
det er en evig glædes-flod;
nu står mig åben Himlens port,
for mig har Jesus fyldestgjort.

15

Hans sidste ord, hans sidste råb
var fuldt af livets store håb,
han sagde: »Fader, i din hånd
befaler jeg min sjæl og ånd!«

16

Det ord, det ord sig trænger ind
udi mit hjerte, sjæl og sind;
gid det og blive sidste ord,
jeg tale skal på denne jord!

Lidelseshistorien. Afsnit 17-21
Thomas Kingo 1689.
N.F.S. Grundtvig 1832-45.
Bearbejdet 1850, 1889 og 1951.