Se salmens tekst:
81. Fryd dig, du Kristi brud
Vælg melodi:
 Jacob Regnart 1576
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig
Peder Hjort
Jakob Peter Mynster

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Hjort, Pederf. 19. juli 1793. F: kapellan, senere biskop Viktor Kristian H. M: Marie Pauline f. Schiørring. Efter studentereks. fra Metropo­li­tanskolen 1811 beg. H. det juridiske studium, men slog om til filosofi og fik pris for en afhandling om viljens frihed. En tid studerede han tillige teologi, men engagerede sig mest som de­battør og medarbejder ved tidsskr. ‘Athene’, med indlæg om kunst og æstetik. 1817 foretog han en udlandsrejse, besøgte tyske filosoffer og tog doktorgrad i Halle, derfra gik turen vi­dere til Italien, hvor han færdedes i kredsen af kunstnere og litterater. 1821 vendte han hjem og blev lektor i tysk ved det genoprettede Sorø Akademi. 1822 ~ Olivia Catharine f. Rasbech. Som pædagog udgav H. en række lærebøger i tysk og latin, men deltog fortsat i samfundsdebatten bl.a. som energisk fortaler for danskheden i Slesvig. Efter nedlæggelsen af Sorø Akademi 1849 fl. H. til Kbh. og påbegyndte et større udgivelsesarbejde: Kritiske Bidrag til nyere dansk Tænkemådes og Dannelses Historie 1852-67, samt det i samtiden skandaløse: Udvalg af Breve fra Mænd og Qvinder skrevne gjennem en lang Række Aar til P. Hjort 1867-69. H. døde 11. nov. 1871 og er begr. i Sorø.

H. udgav i 1838: Psalmer og bønner udvalgte og lempede efter vor Tids Trang til Brug saavel ved Underviisning som ved huuslig Andagt, tilegnet biskop Mynster „som en ærbødig Opfordring til at virke for Tilvejebringelsen i de danske Menigheder af en bibelsk og ægte poetisk foruden almeeenfattelig Psalmebog …“ Udgivelsen var altså et indlæg i salmebogsspørgsmålet, og rum­mede både restaurerede Kingo- og Brorsonsalmer, og helt nye af Ingemann, Hauch og Grundtvig. 2. udg. kom 1840 med titlen: Gamle og Nye Psalmer, indholdsmæssigt forøget fra 63 til nu 300 numre. Bogen blev hurtigt ud­solgt, men 3. udg. kom først efter et intenst arbejde med salmetraditionen: Gamle og Nye Psalmer til Brug i Skolen, Hjemmet eller Kirken 1843, nu med 384 salmer og et tillæg på 14 åndelige sange – i realiteten et salmebogsforslag. Hjorts bearbejdelser præger endnu væsentlige salmer som „Vor Gud han er så fast en borg“ og „Når i den største nød vi stå“; andre er sandsynligvis fremkommet på hans opfordring, bl.a. „Jeg ved, på hvem jeg bygger og „Sig månen langsomt hæver“.

B  81, 336, 496  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Tidens fylde

81

Fryd dig, du Kristi brud
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Jacob Regnart 1576

1

Fryd dig, du Kristi brud,
og mød din Herre Gud!
Forhånden er hans nåde,
som dig profeten spå'de.
Hosianna! hæder og ære
skal denne vor konning være!

2

Gak ud af dit paulun,
og se et glædens syn!
Her rider ærens konning,
glæd dig, du Zions dronning!
Hosianna! hæder og ære
skal denne vor konning være!

3

Et asen hannem bær',
dog er det herrefærd;
hans pragt er såre ringe,
dog kan han døden tvinge.
Hosianna! hæder og ære
skal denne vor konning være!

4

Sagtmodig, from og god
er han i sind og mod;
han nåde har at føre,
den skal hans brud tilhøre.
Hosianna! hæder og ære
skal denne vor konning være!

5

Lad op din port så vid!
Din Jesus kommer hid,
han agter dig at gæste
din salighed til bedste.
Hosianna! hæder og ære
skal denne vor konning være!

6

Strø grene på hans vej,
spar dine klæder ej!
Alt folket bære palmer
og sjunge højtidssalmer!
Hosianna! hæder og ære
skal denne vor konning være!

7

Umyndige og små
lad gøre ligeså!
Den hele folkeskare
med fryd og jubel svare:
Hosianna! hæder og ære
skal denne vor konning være!

Matt 21,1-9
Dansk (1632). N.F.S. Grundtvig 1832.
P. Hjort 1840. J.P. Mynster 1845.
Bearbejdet 1889. 1951.