Se salmens tekst:
501. Herre, jeg har handlet il...
Vælg melodi:
 Johann Crüger 1649
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Johannes Franck
Bertel Christian Ægidius
Magnus Brostrup Landstad

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Ægidius, Bertel Christian(Ægidius er en latinisering af slægtsnavnet: Gjødesen) f. nov.? 1673 i Bylderup. F: sognepr. Giøde Laurentzen (bror til bogtrykkeren og salmebogsudgiveren Joh. Laverentsen) M: Mette f. Ewald. Æ. læste teologi v. univ. i Kiel fra 1693. I 1701 blev han sognepr. i Varnæs og s.å. ~ forgængerens enke, Anna Fabricius, f. Hinrichsen. Om Æ.’s embedstid ved man kun, hvad der kan tolkes ud af Var­næs Kirkes regnskabsbog. I 1706 fik han opsat en fattigbøsse i kirken, året efter en måtte i skriftestolen. 1709 skaffes der mere plads i kirken med et pulpitur. Æ. døde 3. apr. 1733.

Hans væsentligste indsats både i og udenfor sognet blev udgivelsen af en dansksproget salmebog til de sogne under Gottorp, hvor menigheden ikke talte, og heller ikke ønskede at synge tysk: En Nye Psalme-Bog/ Som indeholder de sædvanligste Gamle Som ogsaa mange Nye Psalmer/ Dend Allerhøjeste Gud til Ære/ Og enhver Christen/ som gierne siunger og lover Herren med Psalmer/ Sange og aandelige Viser/ Til nyttelige Brug og Opbyggelse. Flensborg… 1717. Heri havde Æ. oversat en række tyske salmer vers for vers og på en måde, så menigheden kunne følge med både i den forordnede tyske og i den nye danske salmebog. De 415 salmer havde numre, så regnskabsbogen for 1717 fortæller, at fire nummertavler blev anskaffet til Varnæs Kirke. Bogen var i første række et lokalt projekt, som kun de seks præster i herredet sluttede op om. Men i 1730 udkom den overraskende i København med nyt titelblad: „En ny Sang-Bog, som indeholder de almindeligste saavel gamle som nye Sange“ – som trykkested og -år var anført Kbh. 1731, og professor J. Stenbucks censurgodkendelse. Biskoppen klagede over bogen direkte til kongen, og der blev iværksat en undersøgelse, som afslørede at præsten ved Vajsenhuset, Enewald Ewald (Æ.’s fætter) blot havde fået trykt det nye titelblad, og bogcensors imprimatur var mere end en tilsnigelse. Ewald slap med en bøde; men bogen blev bremset. I Sønderjylland slog den imidlertid an i flere sogne, og nye oplag tryktes 1744, 1749, 1755 og sidst i 1765. Men helt frem til 1871 og 1882 blev man ved Æ.’s salmebog i Ullerup og i Varnæs. Den gik i arv – ofte ved bryllupper – fik nyt bind og de gamle sølvspænder flyttede over på det nye bind.

B  416, 501.  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Syndernes forladelse - Syndsbekendelse

501

Herre, jeg har handlet ilde
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Johann Crüger 1649

1

Herre, jeg har handlet ilde,
syndens byrde er så svar,
ej den vej jeg vandre ville,
som du mig befalet har;
sønderknust jeg ser tilbage
på mit livs henfarne dage.

2

Ak, jeg kan dig ej undvige
thi du alle vegne står;
vil jeg ud på havet stige,
om jeg ind i jorden går,
om jeg fløj til verdens ende,
du mig dog kan se og kende.1

3

Jeg bekender for dig, Herre,
at jeg gjorde skam og synd,
jeg dit barn ej ville være,
ak, din nåde mig forkynd!
o, at mine synder lede
ej optænde må din vrede!

4

O, hvad kan den byrde lette,
som så dybt mig trykker ned?
Angers gråd kan ej udslette
syndernes mangfoldighed;
trøst og håb og mod forsvinde,
hvor, ak, hvor er hjælp at finde?

5

O min Jesus, dine vunder,
ja, en dråbe af dit blod
gøre kan det nådens under,
at min skade vorder god;
derfor hen til dig jeg haster,
mig for dine fødder kaster.

6

Dig jeg al min synd vil give,
sænk i havets dyb den ned,
at jeg ren som sne kan blive,
klædt med din retfærdighed;
lad din gode Ånd mig drive,
at jeg fast hos dig må blive!

Johann Franck 1646. B.C. Ægidius 1717.
Bearbejdet 1798.
M.B. Landstad 1861. Bearbejdet 1889.

1 Sl 139