Se salmens tekst:
496. Af dybsens nød, o Gud, t...
Vælg melodi:
 Johann Walter 1524
 Strassburg 1525
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Martin Luther
Peder Hjort

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Hjort, Pederf. 19. juli 1793. F: kapellan, senere biskop Viktor Kristian H. M: Marie Pauline f. Schiørring. Efter studentereks. fra Metropo­li­tanskolen 1811 beg. H. det juridiske studium, men slog om til filosofi og fik pris for en afhandling om viljens frihed. En tid studerede han tillige teologi, men engagerede sig mest som de­battør og medarbejder ved tidsskr. ‘Athene’, med indlæg om kunst og æstetik. 1817 foretog han en udlandsrejse, besøgte tyske filosoffer og tog doktorgrad i Halle, derfra gik turen vi­dere til Italien, hvor han færdedes i kredsen af kunstnere og litterater. 1821 vendte han hjem og blev lektor i tysk ved det genoprettede Sorø Akademi. 1822 ~ Olivia Catharine f. Rasbech. Som pædagog udgav H. en række lærebøger i tysk og latin, men deltog fortsat i samfundsdebatten bl.a. som energisk fortaler for danskheden i Slesvig. Efter nedlæggelsen af Sorø Akademi 1849 fl. H. til Kbh. og påbegyndte et større udgivelsesarbejde: Kritiske Bidrag til nyere dansk Tænkemådes og Dannelses Historie 1852-67, samt det i samtiden skandaløse: Udvalg af Breve fra Mænd og Qvinder skrevne gjennem en lang Række Aar til P. Hjort 1867-69. H. døde 11. nov. 1871 og er begr. i Sorø.

H. udgav i 1838: Psalmer og bønner udvalgte og lempede efter vor Tids Trang til Brug saavel ved Underviisning som ved huuslig Andagt, tilegnet biskop Mynster „som en ærbødig Opfordring til at virke for Tilvejebringelsen i de danske Menigheder af en bibelsk og ægte poetisk foruden almeeenfattelig Psalmebog …“ Udgivelsen var altså et indlæg i salmebogsspørgsmålet, og rum­mede både restaurerede Kingo- og Brorsonsalmer, og helt nye af Ingemann, Hauch og Grundtvig. 2. udg. kom 1840 med titlen: Gamle og Nye Psalmer, indholdsmæssigt forøget fra 63 til nu 300 numre. Bogen blev hurtigt ud­solgt, men 3. udg. kom først efter et intenst arbejde med salmetraditionen: Gamle og Nye Psalmer til Brug i Skolen, Hjemmet eller Kirken 1843, nu med 384 salmer og et tillæg på 14 åndelige sange – i realiteten et salmebogsforslag. Hjorts bearbejdelser præger endnu væsentlige salmer som „Vor Gud han er så fast en borg“ og „Når i den største nød vi stå“; andre er sandsynligvis fremkommet på hans opfordring, bl.a. „Jeg ved, på hvem jeg bygger og „Sig månen langsomt hæver“.

B  81, 336, 496  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Syndernes forladelse - Syndsbekendelse

496

Af dybsens nød, o Gud, til dig
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Johann Walter 1524
Et trofast hjerte, Herre min

1

Af dybsens nød, o Gud, til dig
mit bange råb jeg vender,
bøj nådig øret ned til mig,
hør bønnen, jeg opsender!
Thi om du ville se derpå,
hvad synd og uret vi begå,
da måtte vi fortabes.

2

Hos dig jo nåde gælder kun,
af den du synd tilgiver,
thi ren og hellig i sin grund
vor gerning aldrig bliver.
Hvo kan, o Gud, for dig bestå?
Enhver for dommen skælve må
og ty hen under nåden.

3

Derfor på Gud og ej på mig
jeg alt mit håb vil bygge,
mit hjerte skal husvale sig
udi hans nådes skygge;
den blev mig tilsagt ved hans ord,
det er min trøst, på det jeg tror,
deri mig intet rokker.

4

Og vared det til aftenstund,
ja natten ud, til morgen,
så skal mit hjerte ingenlund
fortvivle dog i sorgen;
men som det rette Israel,
der læsket blev af Åndens væld,
jeg bier på min Herre.

5

Og er vort syndemål end stort,
dog større er Guds nåde,
hans stærke hånd, som alt har gjort,
kan vel os fri af våde;
han er den gode hyrde, som
sin hjord fra synd, fra død og dom
i nåde vil forløse.

Sl 130
Martin Luther 1524. (Dansk 1528).
Peder Hjort 1843.