Se salmens tekst:
485. O Jesus, præst i evighed
Vælg melodi:
 Strassburg 1525
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Thomas Hansen Kingo
Peter Frederik Adolph Hammerich

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Hammerich, Peter Frederik Adolphf. 9. aug. 1809 i København. F: grosserer Johannes H. M: Meta Magdalena f. Adolph. Begge forældre var født i Sønderjylland. Faderen var et fremtrædende medlem af Brødremenigheden i København. H. blev student fra Borgerdydskolen på Christi­anshavn 1825 og sluttede sig som teologisk student til kredsen af unge grundtvigianere bl.a. P. C. Kierkegaard. Teol. kandidat 1834, magister (kirkehist.) 1834. Derefter studierejse i Skan­dinavien og Europa. 1836 ~ Julie Augusta f. Scheuer­mann (de blev viet af Grundtvig, i dennes hjem). 1839 sognepr. i Starup-Nebel v. Kolding, hvor han holdt forsamlinger, der dog ikke var pietistiske. H. tog afsked p.g.a. sygdom 1843 og udgav nogle digtsamlinger. 1845 blev han residerende kapellan v. Trinitatis Kirke i Kbh. hvor han indledte et kirkehistorisk forfatterskab.

Under Treårskrigen meldte han sig som feltpr. v. hæren i Sønderjylland, og avancerede til feltprovst og deltog bl.a. i slaget ved Isted. Han var medstifter af de skandinaviske kirkemøder og en af skandinavismens foregangsmænd. 1854-61 var han valgt til rigsdagen for Vejle-kredsen, og 1864 stemte han mod freden i Wien og afståelsen af Sønderjylland.

1859 blev H. professor i kirkehistorie v. Kbh.s univ. hvor hans hovedværk blev: ‘Den kristne Kirkes Historie’ 1868-71, men udgav tillige en række monografier om kirkehistoriske personligheder fra nordisk middelalder. H. døde 9. feb. 1877.

H.s' salmearbejde bestod dels i egen digtning, dels i redaktionsarbejde. I 1842 udgav han: Toner og billeder fra Christi Kirke, hvori der var både egne salmer og bearbejdelser. H. tog initiativ til Roskilde Konvents salmekomité 1846, der 1850 udgav sit første forslag til en afløser for Evangelisk-kristelig Psalmebog. Forslaget kom i rev. udg. 1852. I dette arbejde stod H. som drivkraften, der skabte resultaterne i form af bearbejdelser som både tog hensyn til salmernes oprindelige indhold, men også gjorde dem acceptable for samtiden. I den endelige salmebog: Psalmebog til Kirke- og Huus-Andagt 1855 blev H. repræsenteret med 9 salmer, 2 oversættelser og 17 bearbejdelser. Den sidste af H.’s originale salmer udgik med Den Danske Salmebog 1953; men en del af hans bearbejdelser har fortsat gyldighed.

B  37, 47, 52, 71, 138, 265, 268, 301, 485, 497, 505, 525, 528, 531, 553, 642,

758, 759  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

De helliges samfund - Præstevielse

485

O Jesus, præst i evighed
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: O store Gud, din kærlighed

1

O Jesus, præst i evighed!
Her lader du det kende,
hvorfor dig Gud af Himlen ned
til jorden ville sende,
at syndere du kunne med
din Fader vel forlige
og lade dem få del og sted
i ærens evig rige.

2

Og dine tjenere, som skal
det sone-embed føre,
så de på jorden Himlens sal
med sjæle rig kan gøre,
dem styrker du med råd og fred
og deres synd forsoner,
ja, dem med Himlens myndighed
og store nåde kroner.

3

Som Faderen har dig udsendt
og salvet uden måde
med Ånd og kraft, som er bekendt,
så vil du og i nåde
ved Ånd og kraft med alle stå,
som dine bud skal være
og om i hele verden gå
dit salig ord at lære.

4

Du ånder, og din gode Ånd
du derved dem indgyder,
så de får magt mod syndens bånd
og vantros onde lyder
at løse dem, som vil i bod
og tro til Gud sig vende,
men binde dem, som står imod,
i død og dom at ende.

5

Så er en hellig myndighed
lagt svage folk i hænde,
hvis lige verden ikke ved,
den nåde bør man kende,
at ingen engel måtte få
det sone-embeds ære,
men skrøbelige folk de må
den nådetitel bære.

6

O Jesus, giv mig nåde til
det embede at ære,
som selv så højt du hædre vil,
at jeg dit ord og lære
ej blæser hen i vejr og vind,
så jeg forstokket bliver
og i mit flintehårde sind
til døden bundet bliver.

Joh 20,19-31
Thomas Kingo 1689. Fr. Hammerich 1850.