Se salmens tekst:
336. Vor Gud han er så fast e...
Vælg melodi:
 Joseph Klug 1533
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Martin Luther
Peder Hjort
Jakob Peter Mynster

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Hjort, Pederf. 19. juli 1793. F: kapellan, senere biskop Viktor Kristian H. M: Marie Pauline f. Schiørring. Efter studentereks. fra Metropo­li­tanskolen 1811 beg. H. det juridiske studium, men slog om til filosofi og fik pris for en afhandling om viljens frihed. En tid studerede han tillige teologi, men engagerede sig mest som de­battør og medarbejder ved tidsskr. ‘Athene’, med indlæg om kunst og æstetik. 1817 foretog han en udlandsrejse, besøgte tyske filosoffer og tog doktorgrad i Halle, derfra gik turen vi­dere til Italien, hvor han færdedes i kredsen af kunstnere og litterater. 1821 vendte han hjem og blev lektor i tysk ved det genoprettede Sorø Akademi. 1822 ~ Olivia Catharine f. Rasbech. Som pædagog udgav H. en række lærebøger i tysk og latin, men deltog fortsat i samfundsdebatten bl.a. som energisk fortaler for danskheden i Slesvig. Efter nedlæggelsen af Sorø Akademi 1849 fl. H. til Kbh. og påbegyndte et større udgivelsesarbejde: Kritiske Bidrag til nyere dansk Tænkemådes og Dannelses Historie 1852-67, samt det i samtiden skandaløse: Udvalg af Breve fra Mænd og Qvinder skrevne gjennem en lang Række Aar til P. Hjort 1867-69. H. døde 11. nov. 1871 og er begr. i Sorø.

H. udgav i 1838: Psalmer og bønner udvalgte og lempede efter vor Tids Trang til Brug saavel ved Underviisning som ved huuslig Andagt, tilegnet biskop Mynster „som en ærbødig Opfordring til at virke for Tilvejebringelsen i de danske Menigheder af en bibelsk og ægte poetisk foruden almeeenfattelig Psalmebog …“ Udgivelsen var altså et indlæg i salmebogsspørgsmålet, og rum­mede både restaurerede Kingo- og Brorsonsalmer, og helt nye af Ingemann, Hauch og Grundtvig. 2. udg. kom 1840 med titlen: Gamle og Nye Psalmer, indholdsmæssigt forøget fra 63 til nu 300 numre. Bogen blev hurtigt ud­solgt, men 3. udg. kom først efter et intenst arbejde med salmetraditionen: Gamle og Nye Psalmer til Brug i Skolen, Hjemmet eller Kirken 1843, nu med 384 salmer og et tillæg på 14 åndelige sange – i realiteten et salmebogsforslag. Hjorts bearbejdelser præger endnu væsentlige salmer som „Vor Gud han er så fast en borg“ og „Når i den største nød vi stå“; andre er sandsynligvis fremkommet på hans opfordring, bl.a. „Jeg ved, på hvem jeg bygger og „Sig månen langsomt hæver“.

B  81, 336, 496  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Den hellige, almindelige kirke - Kirkens bevarelse

336

Vor Gud han er så fast en borg
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Joseph Klug 1533

1

Vor Gud han er så fast en borg,
han kan os vel bevare,
han var vor hjælp i al vor sorg,
vort værn i al vor fare;
den gamle fjende led
er nu for alvor vred,
stor magt og argelist
han samler mod os vist,
ej jorden har hans lige.

2

Vor egen magt ej hjælpe kan,
let kan os fjenden fælde;
men med os står den rette mand,
omgjordet med Guds vælde.
Det er den Herre Krist,
og sejer får han vist,
hærskarers Herre prud,
der er ej anden Gud,
han marken skal beholde.

3

Og myldred djævle frem på jord
og os opsluge ville,
vi frygter dog ej fare stor,
de deres trusler spilde;
lad rase mørkets drot
med løgn og mord og spot,
han har dog få't sin dom,
da Krist til jorden kom,
et ord ham nu kan fælde.

4

Guds Ord de nok skal lade stå
og dertil utak have,
thi Herren selv vil med os gå
alt med sin Ånd og gave;
og tage de vort liv,
gods, ære, barn og viv,
lad fare i Guds navn!
Dem bringer det ej gavn,
Guds rige vi beholder.

Sl 46
Martin Luther 1528.
Dansk 1533. Bearbejdet 1798.
P. Hjort 1840. J.P. Mynster 1845.