Se salmens tekst:
145. Hos dig, o Jesus, sent om...
Vælg melodi:
 Wittenberg 1541
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Magnus Brostrup Landstad

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Landstad, Magnus Brostrupf. 7. okt. 1802 på Måsøy v. Nordkap, Finmarken. F: sognepr. Hans L. M: Margrethe Elisabeth f. Schnitler. Hans opvækst var præget af de samfundsøkonomisk trange kår under Englandskrigene, fam. fl. til Øksnes 1804, og 1811 til Vinje praktisk talt ruineret. Han blev ført frem til studentereks. ved hjemmets undervisning, kom på univ. 1823 og påbeg. teologisk studium, som måtte afbrydes pga. økonomien. Et år var han huslærer, og fik så endelig teologisk embedseks. 1827. Året efter blev L. residerende kapellan i Gausdal i Gudbrandsdal. 1829 ~ Vil­helmine Margrethe Marie Lassen. 1834 blev L. sognepr. i Kviteseid, Telemark, og 1839 i Seljord, hvor han kom til at efterfølge sin far. 1848 blev han sognepr. i Frederikshald, fra 1854 tillige provst for Nedre Borgesyssel. 1859 blev han sognepr. i Sande, hvorfra han tog afsked 1876 og fl. t. Kristiania. I årenes løb hav­de han mistet 6 af sine 12 børn. L. døde 8. okt. 1880.

L.’s salmeinteresse vaktes ved et tilfælde. Han købte, nærmest uforvarende, to gamle salmebøger på en bogauktion, Arrebos Hexaë­meron, og Ph. Nicolais Freuden-Spiegel, og begyndte at oversætte den sidstes salmer. Snart skrev han også salmer selv, offentliggjort dels i tidsskriftet ‘Nor’, dels i samlingen Hjertesuk til hver Dag i Ugen, Morgen og Aften… 1841. Mens han var præst i Kviteseid og Seljord samlede han gamle norske folkeviser, og det gav ham en klar bevidsthed om folkesprogtonen. Han udgav en samling: Norske Folkeviser, samlede og udgivne af M.B. Landstad 1852-53.

I 1855 brugte 342 norske sogne Kingos salmebog, 260 Guldbergs og lige så mange den Evangelisk-kristelige. Wexels havde fremlagt forarbejder til en ny. Kirkedepartementet henvendte sig 1848 til L. der i første omgang afslog; men da Wexels salmebog blev bragt i forslag til indførelse i 1852, offentliggjorde L. en anmeldelse af bogen, og kritiserede den især for grundtvigianisme og danskhed. Artiklen var grundigt forsynet med eksempler på, at man i den norske kirke havde bedre salmestof. Nu indvilligede L. i at udarbejde en norsk salmebog; men han ville gøre det ene mand, fordi kommissioner altid betød kompromiser. Dog måtte en komité gerne bedømme hans arbejde, når det lå færdigt. Han fik hjælpepræst og mulighed for studierejser, og besøgte i 1854 Ingemann, der akkurat da lagde sidste hånd på Roskilde Konvents Salmebog. Undervejs i arbejdet udgav L. nogle prøver: 1855 udkom således Mar­tin Luthers aandelige Sange oversatte og med Anmærkninger ledsagede…, og 1856: Jule-Salmer, saadanne som de agtes foreslaaede til kirkeligt Brug. Kritik­ken var ikke konstruktiv, man ankede mest over hans mange norske, dialektprægede ord. 1859 genudgav han Luthersalmerne, bistået af Lindemann, som udarbejdede melodierne. 1861 udkom så: Kirke-Salmebog. Et Udkast. Kritikken hæftede sig igen især ved sproget, og L. svarede med en afhandling om sit arbejde: Om Salmebogen, en Redegjørelse 1862. I 1865 indsendte han et revi­deret forslag, som blev forelagt en bedømmelseskomite, og efter gentagne betænkninger og forhandlinger med L. autoriseredes bogen 16. okt. 1869, og udkom året efter: Kirkesalmebog, efter offentlig Foranstaltning samlet og udarbejdet af M.B. Landstad 1870. Den indførtes s.å. i 648 af Norges 923 kirkesogne. Salmebogen fulgtes af en redegørelse for salmernes og forfatternes historie 1871. L. udgav siden en ny samling digte og sange og en samling folkesange.

A  145, 264, 390, 657

B  268, 312, 436, 458, 571, 501, 556, 595, 657, 722


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Jesu liv

145

Hos dig, o Jesus, sent om nat
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Til dig alene, Herre Krist

1

Hos dig, o Jesus, sent om nat
en mand på døren banker,
han kommer hungrig, træt og mat
af mange tvivlens tanker,
du vredes ikke, at han kom,
men lader op så mild og from
og tænder lys, som nat og nød,
ja, dom og død
med livsens stråler gennembrød.

2

O, tænk, min sjæl, at have sat
sig ved den visdoms kilde!
O, tænk, en Nikodemus-nat
hos Jesus i det stille!
Den undes dig, som søger Gud,
og du skal gå fra mødet ud
med lys udi din frelses sag;
fra denne dag
du finder vej til Guds behag.

3

Han siger dig, du arme flok,
som savner nådens gave:
En lærdoms form er dig ej nok,
nyt liv det må du have;
thi hvad af kød er født, er kød,
ser ej Guds rige, men kun død;
en fødsel kun af Ånden dig
gør åndelig
og på nyt liv i Kristus rig.

4

Ja, om du skal Guds rige se,
da må på ny du fødes;
af vand og Ånd så må det ske,
den gamle Adam dødes.
Du ved ej, hvordan det går til,
men vist det sker, hvad Gud han vil,
og Åndens vej du ej forstår,
i løn den går,
og ved Guds ord sin agt den når.

5

Men Jesus er din redningsgrund,
på korset højt ophøjet,
at hvo til ham i trængselsstund
med tro opløfter øjet,
han lægedom til livet får
mod slangens bid og banesår,
så Jesu død ved tro og dåb
er frelses håb
for hver, som står med angers råb.

6

Det gør min sjæl så stærk og glad,
at Gud mig givet haver
genfødelsens det dyre bad
med Åndens himmelgaver,
har revet mig af Satans garn
og gjort mig der til et Guds barn;
thi give Gud, i dåbens pagt
ved Åndens magt
jeg stærk i troen står på vagt!

Joh 3,1-15
M.B. Landstad 1861.