Se salmens tekst:
110. Nu vil vi sjunge og være...
Vælg melodi:
 Thomas Laub 1881
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nicolaus Herman
Hans Christensen Sthen
Carl Joakim Brandt

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Sthen, Hans Christensenf. 25. november 1544 i Roskilde. Hans forældre døde tidligt, og om hans ud­dannelse vides kun, at han fik en. Antydninger i hans skrifter lader formode, at S. har studeret både i København og i Tyskland. 1565 fik han stilling som rektor for latinskolen i Helsingør, men året efter blev han kapellan v. Skt. Olai Kirke. 1567 ~ (navnet på S.’s første hustru, der d. 1602, kendes ikke). Fra 1570 var han både præst og rektor, og forpligtet på at øve latinskolekoret i kirkesang. 1581 erhvervede S. magistergraden v. Kbh.s Univ. 1583 blev han af byrådet i Malmø kaldet til sognepr. v. Skt. Petri Kirke og provst for Oxie Herred. Embedet var vellønnet, og S.’s personlige indtægter betragtelige, og i de kommende år blev han en velhavende og veletableret borger med bopæl i en af Malmøs bedste bygårde. Han ejede meget fornemt indbo og et stort bibliotek. Han varetog sine embeder med fasthed, og mødte efterhånden voksende mod­vilje, og byrådet søgte i 1600 uden held at få ham forflyttet. 1602 ~ Elli­ne Olufsdatter (d. 1607). 1607 tog S. afsked, og fik sine sidste år forbitret af sta­dige juridiske arvespørgsmål med børnene af 1. ægteskab, navnlig da han ~ Kirstine Andersdatter. S. døde i april eller maj 1610, og blev begravet i Skt. Petri Kirke i Malmø.

S. har efterladt sig et efter datidens forhold bemærkelsesværdigt forfatterskab, bestående i fordanskning af tysk opbyggelseslitt., samt skoleteaterstykker, prædikener, bønner, salmer og lejlighedsskrifter forfattet af ham selv. Blandt de mest markante er En liden Haandbog, som indeholder allehonde nyttige Øffuelser vdi Gudelighed oc smucke trøstelige Bøner oc Loffsange, som mand kand daglige bruge 1578. En liden Vandrebog: Indeholdendis atskillige smucke Bøner oc trøstelige Sange, met nogle nyttige Lifs Regle i artige Rijm befattede 1589. Denne bog kom i mange oplag (i dag kendes elleve). Der er bevaret en række håndskrevne, pædagogiske notater, som dokumenterer S. som optaget af undervisningsmetoder og -kvalitet, men det er S.’s salmer, der i deres mundrette danskhed betegner et nyt kapitel i dansk litteratur, og står som hans væsentligste indsats.

A  52, 53, 489, 498, 499, 640, 641, 679, 736, 738, 757

B  106, 110, 553, 555, 737  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Jesu fødsel

110

Nu vil vi sjunge og være glad
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Thomas Laub 1881

1

Nu vil vi sjunge og være glad
i Jesu Kristi navn!
Guds Søn er født i Betlehems stad,
os alle til glæde og gavn.

2

Han steg fra tronen i Himmerig
og blev et barn på jord;
for os han daled så nederlig,
hans kærlighed var så stor.

3

Han verden skabte til sit behag
og styrer alt deri,
han føder den liden fugl hver dag,
som flyver i luften fri.

4

Men ned han lagde sin Guddoms-magt,
en tjener vorder han,
han os vil tjene, det er hans agt,
og blive vor frelsermand.

5

Han ligger nu ved sin moders bryst,
så spæd i ringe bo,
Guds engle ser på ham deres lyst,
hvem ville ej være fro!

6

Med os han bytter så underlig,
Guds Søn, vor broder fin,
vort kød og blod han tager på sig
og skænker os guddom sin.

7

En svend han bliver og herre jeg,
som før var fattig træl,
hans kærligheds dyb udgrundes ej
og ikke hans rigdoms væld.

8

O, han oplader på ny den dør
til glædens Paradis,
som længe for os stod lukket før,
ham være lov, tak og pris!

9

Ham vil vi synge vor julesang,
og er den så kun svag,
det er dog vort hjertes efterklang
af engelens bud i dag.

Nicolaus Herman 1554.
Hans Christensen Sthen 1578.
C.J. Brandt 1848 og 1884.